Start Z życia grup Starszacy


Założenia metodyczno-wychowawcze w czerwcu

W czerwcu:


Ogólny rozkład materiału:

Dzień Dziecka.

Wakacje tuż, tuż...

Kolory lata.

Do szkoły!


Przewidywane osiągnięcia dzieci:


Aktywność językowo-literacka i słuchowa:

- uczestniczą w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem

- wypowiadają się na interesujący je temat

- budują krótką wypowiedź na temat sytuacji na ilustracji

- słuchają krótkich utworów literackich i odpowiadają na pytania dotyczące ich treści

- podejmują próby oceny i wyciągają wnioski

- różnicują pojęcia : bezpieczne zabawy, dobre rady, przestrogi

- w sposób dowolny odgrywają krótkie sceny pantomimiczne

- czytają globalnie wyraz szkoła, wakacje

- wyodrębniają słowa w zdaniu

- dokonują analizy i syntezy sylabowej

- wyróżniają głoski w nagłosie i wygłosie

- dokonują analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów

-rozpoznają i nazywają litery

 

Aktywność społeczno-przyrodnicza:

- w sposób kulturalny zwracają się do osób dorosłych

- uczestniczą w zabawach dowolnych w małych zespołach

- uczestniczą w zabawach tematycznych i integracyjnych

- samodzielnie się ubierają i rozbierają

- przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach

- dokonują porównania różnych miejsc wypoczynku podczas wakacji; wskazują podobieństwa i różnice

- wymieniają i wskazują niebezpieczeństwa, jakie grożą, gdy nie przestrzega się zasad

- rozpoznają i nazywają zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku

- rozpoznają i nazywają zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku

- określają niebezpieczeństwa wynikające z pogody, np nie stoją pod drzewem podczas burzy

 

Aktywność matematyczna:

- klasyfikują przedmioty z uwzględnieniem części wspólnej zbiorów

- wytyczają kierunki w przestrzeni od obranego przedmiotu

- dobrze orientują się na kartce papieru

- posługują się pojęciami dotyczącymi położenia w przestrzeni: obok, za, przed, nad, pod, z lewej, z prawej strony

- manipulują przedmiotami podczas dodawania i odejmowania

- przeliczają w dostępnym dla siebie zakresie

Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

- konstruują różnorodne budowle z klocków

- prawidłowo trzymają narzędzie malarskie i pisarskie

- rysują i malują na dowolny temat

- swobodnie posługują się nożyczkami, kredkami

- kolorują rysunki konturowe

- rysują w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem

- kreślą linie poziome, pionowe, ukośne i pętelki na ograniczonej przestrzeni

 

Aktywność muzyczna:

- śpiewają piosenki zbiorowo i indywidualnie

- uczestniczą w zabawach tanecznych - poruszają się w rytm słuchanej muzyki, wykonują zaprezentowane ruchy

 

Aktywność ruchowo-zdrowotna

- uczestniczą w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

- właściwie reagują na umówione sygnały dźwiękowe, wzrokowe w zabawach ruchowych

- bawią się na przedszkolnym placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego w sposób bezpieczny

-potrafią bezpiecznie przejść przez ulicę w grupie

 


Strona stworzona na systemie Joomla przez Studio Piksel.