Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 :

Ratajczak Wojciech

Nowicki Mikołaj

Hlushko Matrii

Bontnik Szymon

Siekański Ksawery

Potocka Amelia

Rajewski Oliwier

Siejak Martyna

Molchanov Maksim

Kozłowska Elżbieta Janina

Gilowska Matylda

Chętkowski Maksymilian

Piotr Antonina

Skrzypczak Leon

Zamorska Gabriela

Sielicka Marianna

Żabińska Zuzanna

Hoffmann Antoni

Lubik Ida

Informacje dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

 1. Podpisywanie umów odbędzie się 25 i 26.04.2023 r. (wtorek, środa) w godzinach od 12:00 – 16:30. Istnieje możliwość podpisania umowy w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się – w tym celu prosimy o kontakt do dnia 24.04.2023r. poprzez maila: przedszkolemosina@caritaspoznan.pl
 2. Nie podpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.
 3. Adaptacja dla nowych przedszkolaków odbędzie się w następujących dniach:
 4. a) Czerwiec: ̶ 26.06.2023 r. – zebranie z Rodzicami dzieci nowoprzyjętych,
 5. b) Sierpień: ̶ 29-31.08.2023r. w godz. 9:00-11:00 – zabawy adaptacyjne w sali i ogrodzie przedszkolnym (możliwość rozmowy z wychowawczyniami, nawiązania kontaktów pomiędzy rodzicami, zapoznania się dzieci, zabawy integracyjne).


Regulamin rekrutacji :

 1. Rekrutację do przedszkola przeprowadza się co roku. Rekrutacja obejmuje kolejny rok szkolny. Rekrutacja obejmuje zarówno dzieci uczęszczające do przedszkola (etap I), jak i nowe (etap II).
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające już do przedszkola — biorą one udział w I etapie. W II etapie pierwszeństwo ma rodzeństwo dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w I etapie albo aktualnie uczęszczających do przedszkola ostatni rok.
 3. Rekrutacja rozpoczyna się z momentem ogłoszenia rekrutacji na stronie internetowej przedszkola lub w placówce.
 4. Dyrektor przedszkola podaje w ogłoszeniu terminy rekrutacji i listę wymaganych dokumentów. Terminy obejmują: terminy na złożenie kart kwalifikacyjnych i innych dokumentów, terminy ogłoszeń listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, terminy procedury odwoławczej i terminy podpisywania umów.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest:
  1. złożenie karty zgłoszenia dziecka w wyznaczonym terminie;
  2. podanie wszystkich niezbędnych informacji wymienionych w karcie zgłoszenia;
  3. udzielenie wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dokumenty składa się w formie pisemnej w siedzibie przedszkola.
 7. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać ze strony internetowej lub odebrać z przedszkola. Wzór karty zgłoszeń ustala dyrektor przedszkola.
 8. Dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola, zostaną zakwalifikowane do przedszkola, jeśli rodzice złożą w wyznaczonym terminie karty zgłoszenia dziecka i inne wymagane, wymienione w ust. 5 oświadczenia. Karty złożone po terminie będą rozpatrywane w II etapie rekrutacji, według kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla nowych kandydatów.
 9. Kwalifikacja nowych kandydatów odbywa się na podstawie karty kwalifikacyjnej i innych wymaganych oświadczeń, wymienionych w ust. 5. Kwalifikacja następuje w wyniku decyzji komisji rekrutacyjnej.
 10. Komisja rekrutacyjna składa się z przedstawicieli rady pedagogicznej (wybranych przez radę) i przewodniczy jej dyrektor przedszkola.
 11. Komisja rekrutacyjna, poza kryterium określonym w ust. 2, może brać pod uwagę dodatkowe szczególne kryteria przyjęć dzieci, które podaje dyrektor w ogłoszeniu o rekrutacji. Dyrektor Caritas Poznańskiej ma prawo rekomendować dzieci do placówki, co komisja rekrutacyjna również może brać pod uwagę.
 12. Karty kwalifikacyjne złożone po terminie do składania kart w II etapie rekrutacji będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w przedszkolu, po przeprowadzeniu rekrutacji.
 13. Rodzice niezakwalifikowanych dzieci mogą złożyć pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia.
 14. Przyjęcie dzieci do przedszkola następuje wyłącznie w wyniku podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Przyjęcie dzieci po terminie podpisania umów zależy od decyzji dyrektora przedszkola.
 15. Dla dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola, tworzy się alfabetyczną listę rezerwową. — Kolejność dzieci na liście nie jest kolejnością przyjmowania dziecka do przedszkola w razie ponownej weryfikacji przez komisję rekrutacyjną. Warunkiem pozostania na liście jest udzielenie zgody w karcie zgłoszenia dziecka na takie przetwarzanie danych osobowych. Lista rezerwowa obowiązuje do zakończenia kolejnej rekrutacji.
 16. W trakcie rekrutacji dyrektor zapewnia rodzicom możliwość indywidualnego spotkania w celach informacyjnych, po umówieniu się. O terminach spotkań dyrektor informuje w ogłoszeniu o rekrutacji.

 

Terminy rekrutacji 2023/2024

Czynność Termin
Termin na złożenie kart kwalifikacyjnych i innych dokumentów w I etapie (dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola) 15-28.02.2023
Termin na złożenie kart kwalifikacyjnych i innych dokumentów w II etapie (dotyczy nowych dzieci) 1-31.03.2023
Termin ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów 14.04.2023
Termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia 18.04.2023
Termin podpisania umów 25-26.04.2023
Możliwość indywidualnego spotkania w celach informacyjnych, po umówieniu się : przedszkolemosina@caritaspoznan.pl

 

9.03.2023
w godzinach 17-18

 

Dodatkowe zasady rekrutacji:

 1. Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane:
  – dzieci 3-letnie,
 2. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli rady pedagogicznej, której przewodniczy dyrektor przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna może brać pod uwagę dodatkowe kryteria przyjęć dzieci, jak:
  – dzieci, których rodzeństwo będzie kontynuowało naukę w Niepublicznym Przedszkolu im. Janka Wędrowniczka w Mosinie w kolejnym roku szkolnym,
  – dzieci obojga rodziców pracujących,
  – dzieci z rodzin wielodzietnych,
  – dzieci pracowników Caritas oraz oświaty.
 4. Ksiądz Dyrektor Caritas Poznańskiej, która jest organem prowadzącym Przedszkole, ma prawo rekomendować dzieci do placówki, co komisja rekrutacyjna może brać pod uwagę.
 5.  Od decyzji komisji rekrutacyjnej można się odwołać do dyrektora Niepublicznego Przedszkola im. Janka Wędrowniczka w Mosinie
Ta strona korzysta z plików cookie w celu zwiększenia wygody przeglądania.