Koncepcja pracy

Misja przedszkola
 Pragniemy, aby nasze dzieci wyrosły na dobrych ludzi, którzy potrafią kochać Pana Boga i drugiego człowieka.
W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom opiekę, dbamy o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznajemy i zaspokajamy potrzeby oraz rozwijamy indywidualne możliwości i talenty naszych wychowanków. Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez nich stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Budujemy środowisko społeczne dziecka, kształtujemy jego postawy moralne oraz uczymy odróżniania dobra od zła. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspieramy działania wychowawcze rodziców. Dążymy do tego, aby oddziaływania przedszkola i domu były skoordynowane. Promujemy zachowania przyjazne przyrodzie, a także budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
Jesteśmy placówką katolicką. Wychowanie w naszym przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby głoszonej przez Kościół Katolicki. Dążymy do tego, aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe.
Nasza placówka dysponuje bogatą bazą materialną dostosowaną do realizacji zadań programowych oraz zapewniającą stosowanie różnorodnych metod i form pracy. Przedszkole współpracuje z instytucjami lokalnego środowiska. Korzysta z ich pomocy oraz świadczy im różne usługi. Pracownicy placówki okresowo dokonują wewnętrznego mierzenia jakości pracy, a uzyskane wyniki służą do jej stałego doskonalenia

Wizja przedszkola:
 1. Rozwój – Zapewnianie wszystkim dzieciom możliwość harmonijnego rozwoju w ich indywidualnym tempie.
 2. Wartości – Rozwijanie w dzieciach otrzymanej łaski kochającego Boga, przy udziale rodziny, która naucza spraw Bożych swoim przykładem.
 3. Radość – Doświadczanie przez dzieci radości z zabawy, tworzenia, poznawania świata, eksperymentowania i budowania pozytywnych relacji.
 4. Ruch – „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – wdrażanie do zdrowego trybu życia, prawidłowego odżywiania oraz przebywania na świeżym powietrzu.

Cele
 ogólne:
 1. Placówka promuje wartość wychowania w duchu wartości chrześcijańskich.
 2. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 3. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 4. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
 5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 6. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 7. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:
 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).
Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie. Umiejętności nabywają w toku działania poprzez zabawę, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu.
Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, Ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu.

Sylwetka absolwenta
Dziecko kończące przedszkole:
zna:
 • swoją godność Dziecka Bożego, oraz swoją wartość jako człowiek,
 • wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, prawość, obowiązkowość i inne,
posiada:
 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;
przestrzega:
 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;
dostrzega i szanuje:
 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne;
nie obawia się:
 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę lub pomoc.

System wspierania rozwoju dziecka
W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.
Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
 • indywidualnego wspomagania dzieci.
W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, matematycznych, naukowych oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
W razie potrzeby  przedszkole udziela rodzicom porad dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
W przedszkolu realizowany jest plan współpracy z rodzicami, który obejmuje:
 • Partnerstwo w tworzeniu klimatu, jak i działalności wychowawczo-dydaktycznej, w duchu wartości chrześcijańskich.
 • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie (ankiety, rozmowy).
 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.
 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.
 • Umożliwienie wglądu w życie przedszkolne poprzez aktualizowanie na bieżąco strony internetowej oraz strony na Facebooku.
 • Inne zadania.
Realizacja zadań ma następujące formy:
 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.
Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami religijnymi, lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:
 • Msza święta na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • Pasowanie na Przedszkolaka,
 • Marsz Wszystkich Świętych,
 • Wizyta św. Mikołaja z Miry,
 • Jasełka oraz wspólne kolędowanie,
 • Uroczysta Wigilia Przedszkolna,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Balik karnawałowy,
 • Parafialna Droga Krzyżowa z udziałem społeczności przedszkolnej,
 • Uroczyste Śniadanie Wielkanocne,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka,
 • Pożegnanie Przedszkola
Zarządzanie przedszkolem
Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.
W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Kadra pedagogiczna posiada umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne. Nauczyciele i inni pracownicy identyfikują się ze wspólnotą przedszkola, w którym pracują.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu.
Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Priorytety na lata 2019-2024
 1. Tworzenie przyjaznej atmosfery, okazywania wzajemnego szacunku, przestrzegania praw.
 2. Rozwijanie i promowanie chrześcijańskiej wizji placówki.
 3. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 5. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 6. Lepsza organizacja pracy zespołowej.
 7. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.                                         * Kolejne cele placówki będą uzupełniane metodą planowania kroczącego, tj. dopisywane co roku.
Ta strona korzysta z plików cookie w celu zwiększenia wygody przeglądania.