J. angielski

We współczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezwykle ważna. Wczesne rozpoczęcie nauki języka angielskiego wśród dzieci rokuje sukcesy, daje możliwość stopniowego oswajania się z brzmieniem i strukturami języka. Na zajęcia uczęszczają wszystkie dzieci. Nauka odbywa się przez zabawę, wykorzystując naturalną chęć dzieci do poznawania „nowego” i aktywnego spędzania czasu. Uczenie języka obcego w grupie przedszkolaków ma na celu: rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim, osłuchanie się z jego brzmieniem oraz przyswojenie słownictwa z bliskiego otoczenia dzieci.
ZAJĘCIA NIEODPŁATNE

Religia

W zajęciach biorą udział dzieci z grup: średniaków i starszaków. Przedszkolaki poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera. Katecheza jest Dobrą Nowiną o Zbawieniu, a Chrystus zajmuje w niej centralne miejsce. Celem katechezy przedszkolnej jest szczególne zbliżenie dzieci do Boga. Treść każdej katechezy obejmuje fundamentalne prawdy wiary, które mają służyć temu zbliżeniu. Do nich zaliczono: Bóg jest najlepszym Ojcem, kocha nas, opiekuje się nami, dał nam świat i życie, Chrystus – Syn Boży przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał za nas i dla nas, mamy ciało i duszę, Jezus jest z nami w Najświętszym Sakramencie, Maryja jest naszą Matką, Anioł Stróż opiekuje się nami.
ZAJĘCIA NIEODPŁATNE

Rytmika

Zajęcia muzyczno-rytmiczne są metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką takie jak ruch, śpiew i improwizacja, dziecko wprowadzane jest w bogaty świat wyobraźni oraz emocji, nad którymi uczy się panować. Muzyka uwrażliwia dziecko na piękno dźwięku w otaczającym świecie. Celem zajęć jest kształcenie wrażliwości muzycznej i dbanie o rozwój podstawowych zdolności muzycznych (słuch, poczucie tempa, rytmu), rozwijanie inwencji twórczej dziecka, rozbudzanie zamiłowań do muzyki, nauka piosenek, tańców i pląsów, a także dostarczanie dzieciom radości i odprężenia, gra na prostych instrumentach perkusyjnych oraz przygotowanie dzieci do występów okolicznościowych.
ZAJĘCIA ODPŁATNE

Logopedia

Logopeda przeprowadza diagnozę logopedyczną u wszystkich dzieci. Celem badania jest wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. O wynikach informowani są rodzice oraz wychowawca grupy. Dzieci, którym potrzebna jest pomoc logopedyczna są zakwalifikowane na ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Właściwa terapia logopedyczna rozpoczyna się od wywołania w izolacji prawidłowej artykulacji głoski i jej utrwalenia w sylabach, wyrazach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie oraz w parach wyrazów, zdaniach, wierszykach. Głównym celem tych ćwiczeń jest uzyskanie poprawnej artykulacji głoski w mowie kontrolowanej. Kolejnym etapem jest automatyzacja wywołanego dźwięku, to znaczy realizowanie prawidłowej głoski w mowie spontanicznej przez wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji.
ZAJĘCIA NIEODPŁATNE

Robotyka Go4Robot

Podczas robotyki, z zestawów klocków Lego Wedo 2.0, dzieci budują roboty według załączonego schematu. Następnie przy użyciu tabletów programują zbudowane roboty. Dzieci pracują w dwuosobowych zespołach. Każdy zespół otrzymuje do pracy tablet i zestaw klocków. Klocki te wyposażone są w czujniki i elementy elektroniczne, które pozwalają robotowi wykonywać różne czynności. Zajęcia z robotyki rozwijają sprawność manualną i kreatywność, ćwiczą pamięć, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia, rozwijają umiejętności matematyczne, uczą współdziałania i pracy w grupie. Przede wszystkim jednak są dla dzieci wspaniałą zabawą. Warsztaty z robotyki skierowane są dla dzieci starszych (zapisują na nie rodzice). Podczas tych zajęć dzieci zbudują między innymi: łazika marsjańskiego, skaczącą żabkę, pszczółkę zapylającą kwiatek, symulację trzęsienia ziemi, auto wyścigowe, ciężarówkę, pułapkę na owady, dźwig, ptaka poruszającego skrzydłami, karuzelę i wiele innych. Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci.
ZAJĘCIA ODPŁATNE

Piłka nożna

Ruch jest jednym z najważniejszych elementów w psychomotorycznym rozwoju naszych pociech. Uprawianie sportu wzmacnia ciało, uczy wytrwałości i pokory, dodaje pewności siebie, hartuje i wycisza a dodatkowo sprawia dzieciom przyjemność i uczy zdrowej rywalizacji. Zajęcia sportowe zapoznają dzieci z ruchem fizycznym oraz wyrabiają prawidłowe nawyki związane z ruchem. Zajęcia dodatkowe, dla chętnych dzieci.
ZAJĘCIA ODPŁATNE

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania. Jest prowadzona w naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących wsparcia. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Pomoc indywidualna prowadzona jest tylko i wyłącznie za zgodą rodziców.
ZAJĘCIA NIEODPŁATNE

Gimnastyka korekcyjna

Okres przedszkolny to etap szybkiego wzrostu, kształtowania się układu kostnego i gorsetu mięśniowego. Szybki wzrost u dzieci jest czynnikiem osłabiającym siłę i zborność mięśniową co skutkować może powstawaniem wad postawy. Dlatego w tym okresie należy szczególnie zadbać o prawidłową postawę dziecka i rozpocząć ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

Ruch jest jednym z najważniejszych elementów w psychomotorycznym rozwoju naszych pociech. Wady postawy dotyczą zarówno kręgosłupa jak i kończyn dolnych. Powstanie nieprawidłowej postawy może prowadzić do przeciążeń układu ruchu, a z tym związanej męczliwości i braku skupienia uwagi u dzieci. Gimnastyka korekcyjna oprócz korygowania zaistniałych już nieprawidłowości powinna być szeroko stosowana, jako profilaktyka zaburzeń prawidłowej postawy. Korekcja może zachodzić poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, wykonywane przez same dzieci. Zajęcia mogą również przyjmować formy zabaw ruchowych.

Cel gimnastyki korekcyjnej:

  • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała,
  • korekcje istniejących wad postawy i zapobieganie ich pogłębianiu,
  • podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady,
  • rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych,
  • zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
  • profilaktyka otyłości.
    ZAJĘCIA ODPŁATNE
Ta strona korzysta z plików cookie w celu zwiększenia wygody przeglądania.